Bieg Pamięci Imprezą roku       >>       Bieg Pamięci został wyróżniony przez Tygodnik Ostrołęcki Imprezą roku              Bieg Pamięci Imprezą roku      >>       Bieg Pamięci został wyróżniony przez Tygodnik Ostrołęcki Imprezą roku Bieg Pamięci Imprezą roku       >>       Bieg Pamięci został wyróżniony przez Tygodnik Ostrołęcki Imprezą roku

         Bieg Pamięci         

REGULAMIN


VII Biegu Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920r.

I. ORGANIZATOR:
1 . Organizatorem imprezy biegowej jest Klub Sportowy "ARCO" z siedzibą w Ławy 75 07-411 Rzekuń.
2. Impreza jest zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Rzekuń i Przewodniczącego Rady Gminy.
3. Partnerem imprezy jest Centrum konferencyjno-bankietowe "Zielony Zakątek" w Susku Starym.
Patronat Medialny:
www.moja-ostroleka.pl * Radio Oko * Tygodnik Ostrołęcki * Biuletyn Nasza Gmina Rzekuń

II. CEL IMPREZY:
1. Promocja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Rzekuń i powiatu ostrołęckiego.
2. Uczczenie pamięci 53 Marynarzy i 18 Ułanów poległych w 1920 r. - w obronie ziemi rzekuńskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej.III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 06 października 2018r. w Susku Starym, gm.Rzekuń k./Ostrołęki
2. Zawody rozpoczną sie o godzinie 10.45 w pobliżu Świetlicy w Susku Starym
       * start ostry bviegu - godzina 11.00

3. Długość trasy biegu wynosi 10 km. Trasa posiada atest PZLA.
4. Pomiar czasu będzie prowadzony przez profesjonalną firmę z zastosowaniem chipów, które będą wydawane podczas odbioru pakietu startowego, brak chipa lub oddanie jego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika
5. Ustala się limit biegu na 270 uczestników /biegacze/
6. Trasa tworzy jedną zamkniętą pętlę i biegnie przez miejscowości: Susk Stary - Nowa Wieś Wschodnia - Ołdaki - Zabiele - Susk Stary. Nawierzchnia asfaltowa w 100%.
7. Trasa będzie oznaczona co jeden kilometr.
8. Na trasie będzie znajdował się jeden punkt odżywczy
9. Zawodników obowiązuje limit czasowy 90 minut.


IV. BIURO ZAWODÓW:
1. Biuro zawodów w dniu biegu, będzie znajdowało się na terenie kompleksu "Zielony Zakątek" w miejscowości Susk Stary 10 , w gminie Rzekuń (5 km od Ostrołęki).
2. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 7.30 do 10.30

V. PROGRAM ZAWODÓW:
1. 7.30 - 10.30 przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych
2. 10.45 uroczyste otwarcie imprezy sportowej
3. 11.00 start biegu na dystansie 10 km.
4. 13.00 - 14.00 uroczyste zamknięcie biegu (rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach),
- LOSOWANIE NAGRÓD RZECZOWYCH DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW
5. Impreza rekreacyjna dla uczestników przy ognisku i muzyce,
- przewidziane kiełbaski, ciasto, napoje degustacyjne itp.
- NAGRODY RZECZOWE - zamiast losowania, każda piąta osoba według komunikatu końcowego z finiszu /miejsce 5,10,15,20,25,30,35 itd./ > będzie mogła wybrać sobie daną nagrodę, oczywiście im wyższe miejsce w komunikacie - tym cenniejsze nagrody do wyboru !!!

VI. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, oraz osoby mające skończone 16 lat - za pisemną zgodą prawnych opiekunów. 2. Podczas weryfikacji danych osobowych - zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości.
3. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność opłaty wpisowej. Warunkiem startu jest zgłoszenie i opłacenie przez zawodnika/zawodniczkę udziału w zawodach do dnia 30 września - lub do wyczerpania opłaconych miejsc !!!
Zapisy - prowadzone są poprzez stronę internetową Organizatora oraz firmy Chiptiming.pl
Opłatę należy przelać na konto klubowe , lub wyjątkowo bezpośrednio u członków KS ARCO.
Strona Organizatora: www.biegsusk-arco.pl
Strona Firmy Obsługującej Zawody: www.chiptiming.pl
Organizator nie przewiduje zapisów w dniu zawodów, osoby chcące zapisać się na bieg w dniu imprezy - nie będą miały zagwarantowanego startu i pakietu (medal pamiątkowy, napój, posiłek regeneracyjny itp.)
4. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie aktualnego badania lekarskiego, lub złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i że Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, oświadczenia są dostępne w biurze zawodów i na stronie Organizatora.
Wszyscy Uczestnicy biorący udział w VII Biegu Pamięci, startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
Uczestnik podpisując oświadczenie, wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiążę się dużym wysiłkiem fizycznym /w tym także śmierci/, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
5. Wniesienie opłaty startowej za bieg w wysokości 40 zł , opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
6. Opłatę startową należy wpłacać na poniższe konto:
BGŻ: 50 2030 0045 1110 0000 0275 3520
Klub Sportowy "ARCO" Ławy 75, 07-411 RZEKUŃ
Limit uczestników ustala się na 270 osób
Zapisy zostaną zakończone z chwilą wpłynięcia 270 opłaconych zgłoszeń

7. Impreza będzie miała również charakter charytatywny - na apel i prośbę Mamy KACPERKA Sikory z Łątczyna, będzie możliwość wsparcia ciężko chorego Kacperka poprzez wpłatę na nasze konto klubowe wyższego wpisowego /z dopiskiem - dla Kacperka/- całość środków od zawodników - powyżej wpisowego 40 zł, zostanie przekazana Rodzicom. Będzie także możliwość wsparcia poprzez wrzuceniu "paru groszy" do puszki w dniu zawodów. Pieniążki zostaną przekazane Rodzinie Kacperka podczas zawodów w dniu 6.X.2019. Apel Mamy umieszczamy na końcu regulaminu.

8. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za rzeczy zaginione. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika zawodów.
9. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie biegu.
10. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy biegowej, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu, listy startowej i wyników biegu.
Uczestnik biorący udział w powyższych zawodach, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych i promocyjnych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133)
Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
Administratorem danych jest Klub Sportowy "ARCO" Ławy 75 07-411 Rzekuń.
11. Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek dostosowania się do przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności - pokonując trasę po drogach powiatowych korzystają z prawego pasa jezdni - w miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów.
12. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do udziału w stroju sportowym i umieszczeniu numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. Szczególną uwagę na trasie - należy zwrócić na: SAMOCHODY * UŁANÓW na KONIACH * KOLARZY Organizator prosi, o ile to możliwe, aby uczestnicy nie biegli w słuchawkach mp.
- Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play !!!

  BGŻ:   50 2030 0045 1110 0000 0275 3520   Klub Sportowy "ARCO" Ławy 75    07-411 RZEKUŃ   
                                                                                   

*   Limit uczestników ustala się na 250 osób.
Zapisy zostaną zakończone z chwilą wpłynięcia 250 opłaconych zgłoszeń

8. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów
i nie odpowiada za rzeczy zaginione.
9. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie biegu.
10. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy biegowej, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Uczestnik biorący udział w powyższych zawodach, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych i promocyjnych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133) Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
11. Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek dostosowania się do przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności - pokonując trasę po drogach powiatowych korzystają z prawego pasa jezdni - w miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów.
12. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do udziału w stroju sportowym i umieszczeniu numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
                Szczególną uwagę na trasie - należy zwrócić na:
                SAMOCHODY * UŁANÓW na KONIACH * KOLARZY
                Organizator prosi, o ile to możliwe, aby uczestnicy nie biegli w słuchawkach mp.
                - Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play !!! .

VII. KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW:

OPEN - klasyfikacja GENERALNA Kobiet i Mężczyzn /miejsca 1-3/
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
/ minimum 4 zawodników pod jedną nazwą- obowiązkowo jedna kobieta /
- suma czasów pierwszych czterech zawodników /minimum jedna kobieta/
- nagrodzone będą cztery najlepsze drużyny

KLASYFIKACJA WIEKOWA:
KOBIET: K 2 (16-29 lat), K 3 (30-39), K 4 (40-49), K 5 (50-59 lat), K 6 (powyżej 60 lat)
MĘŻCZYŻN: M 2 (16-29 lat), M 3 (30-39 lat ), M 4 (40-49 lat), M 5 (50-59), M 6 (60-69 lat) M 7 (powyżej 70 lat)
Dodatkowa Klasyfikacja z terenu zamieszkania:
* GMINA RZEKUŃ >>> trzy najszybsze kobiety, trzech najszybszych mężczyzn
* POWIAT OSTROŁĘCKI >>> trzy najszybsze kobiety, trzech najszybszych mężczyzn
UWAGA > nagroda OPEN Generalna i w kategorii wiekowej - dubluje się !
> nagroda w klasyfikacji najlepsza/najlepszy zawodnik z Gminy Rzekuń - nie dubluje się z klasyfikacją Powiatu Ostrołęckiego
VIII. NAGRODY:
1. Każdy z zawodników, który ukończy BIEG w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal. >
2. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej BIEGACZY (pozycje OPEN > Kobiety 1-3, Mężczyźni 1-3) otrzymają puchary i nagrody pieniężne w wysokości I msc.- 300 zł, II msc.- 200 zł, III msc.- 100 zł >
3. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach K2, K3, K4, K5, K6 , M2, M3, M4, M5, M6, M7 (miejsca 1-3) otrzymają puchary i nagrody rzeczowe od sponsorów.>
4. Po ceremonii rozdania nagród nastąpi losowanie nagród rzeczowych dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW.>
5. Po ukończeniu biegu - zawodnicy otrzymają medal pamiątkowy, napój oraz posiłek regeneracyjny.>
6. Po ceremonii rozdania nagród i po losowaniu upominków, przewidziano potańcówkę na łonie natury -połączoną z degustacją ciast i napojów przy ognisku z kiełbaskami i innymi atrakcjami

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator nie zapewnia szatni i natrysków dla uczestników biegu.
2. Organizator zapewnia ambulans medyczny i wolontariuszy na trasie.
3. Na trasie biegu przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału, obsługa imprezy oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Niedozwolone jest przebywanie na trasie biegów osób bez ważnego numeru startowego oraz osób towarzyszących. Osoby bez ważnego numeru startowego i inne nieupoważnione osoby będą usuwane z trasy przez obsługę i sędziów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Dodatkowe informacje na temat biegów można uzyskać pod numerami:


Arkadiusz Zyśk tel. kom: 668973666
Marek Żebrowski tel. kom: 698774799
Norbert Siemiątkowski tel. kom. 600464952
e-mail: arco-klubsportowy@wp.pl
www.biegsusk-arco.plPartnerzy

                    

                      

              

Prywatna Praktyka Lekarska - Piotr Cholewa     

Tar-trans Olga i Grzegorz Dobkowscy     

Radny Powiatu Ostrołęckiego Arkadiusz Zyśk     

Sołtys wsi Rozwory Sławomir Mierzejewski     

Agnieszka i Emil Gałązka     

Koło Gospodyń Wiejskich w Ławach     

 

Single Acacia Tree at Sunrise Copyright © 5 October 2009 | XHTML | CSS
Design by Free Flash Templates Pobrano z: Strony internetowe za darmo